بول الدم (Hematuria) و قرحه مجارى ادرار

مرحوم دکتر عبدالله احمدیه

پاره اى اوقات سنگ ها حرکت کرده در مسیر خود مجرا را خراش مى دهند و رگى را پاره کرده و موجب بول الدم مى شوند.

امروزه وسائل و داروهاى گوناگون براى بند آوردن خون وجود دارد. با وجود این اگر در شرایطى لازم شود که داروهاى گیاهى و بومى مورد استفاده قرار گیرند مى توان از انواع داروهاى زیر استفاده نمود:

گل ارمنى، گل مختوم، گل داغستان، کهربا، کندر، خون سیاوشان، صمغ عربى، کتیرا، صمغ آلو سیاه، نشاسته، آب بارهنگ، آب خیار، تخم خشخاش، تخم خیار، تخم خرفه، تخم کدو، تخم خربزه، زرشک، تمشک، بادیان، ازگیل، سماق، ریشه انجبار و مانند آن.

اگر حالات وحشت و تپش قلب و عصبانیت در بیمار باشد «حب پادزهر احمدیه» (ساخته اینجانب) روزى 20 تا 30 دانه را مى توان تجویز کرد تا رفع این حالات را نماید.

از داروهاى طبیعى بندآورنده خون آب پنیر تازه است که هر صبح باید 2 سیر یا بیشتر از آن را به بیمار بنوشانند. همچنین آب درخت رز و برگ رز بندآورنده خون بوده و مانع سقط جنین نیز مى شود.

آب درخت گز هم خون را بند آورده و موجب فربهى بدن مى گردد. این دارو ضمنا رفع تصلب کبد و طحال را نموده، به ویژه ریشه آن و عصاره جوشانده ریشه آن بندآورنده خون مى باشد.

هرگاه به جهاتى خون بسته شده و ادرار به دشوارى بیرون آمده و در گرده و مجراى ادرار سنگینى و تمدّد پدید آید براى رفع آن از داروهاى زیر مى توان استفاده کرد:

- مرمکى به میزان یک مثقال در آب کرفس

- کوبیده زراوند طویل به میزان یک مثقال در داخل سوپ

- سکنجبین

قدما در صورت لزوم رگ باسلیق را در مورد کلیه و رگ صافن را در مورد مثانه مى زدند که در رفع سنگ آنها بسیار مفید مى بود.

قرحه مجارى ادرار

گاهى در اثر خراش و عوامل دیگر در مجارى ادرار قرحه ایجاد مى شود:

1- اگر قرحه در گرده باشد درد در حدود کمر، پهلو، قطن تا ران مى رسد.

2- اگر قرحه در حالب باشد درد در حدود ناف و کشاله ران بوده و ادرار اندک اندک و به دشوارى مى آید.

3- اگر قرحه در مثانه باشد درد در زهار و بن قضیب و بیخ ران ایجاد مى شود.

به روش گذشتگان اگر بیمار دچار تب شده باشد تنقیه و عصاره هاى گیاهى موافق باید داده شود. اگر عارضه ناشى از کلیه باشد فصدرگ باسلیق و چنانچه ناشى از مثانه باشد فصدرگ صافن لازمست.

براى دفع چرک نیز مخلوط کوبیده تخم کرفس 2، بادیان 2، انیسون 2، زوفا 2، کندر 3 ل با ماء العسل داده مى شود. قدما بادکش را مفید دانسته اند.

در طب قدیم براى بیمارى بول الدم که هیچ گونه داروئى در آن مؤثر واقع نگردیده باشد خاکستر چوب رز توصیه شده است که آن را در آب حل کرده و در صافى ریخته، چکیده آن را به بیمار مى دهند تا خون را بند آورد.

این دستور را شخصا مورد آزمایش قرار داده و آن را مؤثر یافته ام. ظاهرا هرچه چوب رز کهنه تر باشد تأثیرش بیشتر خواهد بود. آب رز را باید روزى یک تا دو بطرى به بیمار نوشانید.


منابع

راز درمان (رساله اى در پزشكى سنتى و گياه درمانى)، ج

فایل های پیوست
نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است