ردیف نام کتاب نویسنده/مترجم زبان کتاب انتشارات و سال انتشار تعداد نسخه  کد
1 دایره المعارف تاریخ پزشکی جلد اول W.F.BYNUM EN مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی1386 1 Re                        1
2 دایره المعارف تاریخ پزشکی جلد دوم W.F.BYNUM EN مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی1386 1 Re                         2
3 دایره المعارف طب اسلامی دکتر حسن کمال فارسی مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی 1 Re                        3
4 فرهنگ مطالعات پزشکی غیر عربی ابراهیم بن مراد فارسی مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی 1 Re                        4
5 پزشکی نامه میرزا علی اکبر خان ناظم الاطباء نفیسی فارسی مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی 1 Re                        5
6 مجموعه میکروفیلمهای نسخه های خطی فارسی و عربی طبی موجود در کتابخانه های هندوستان _ فارسی مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی 1 Re                        6
7                  فهرست نسخ طبی خطی در کتابخانه مجلس                                                              _ فارسی مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی 1 Re                        7
8 تطبیق نامهای کهن گیاهان دارویی با نامهای علمی جلد اول دکتر احمد قهرمان فارسی انتشارات دانشگاه تهران 1383 1 Re                        8
9 معجم الاعشاب المصور  محسن عقیل فارسی مؤسسه الاعلمی للمطبوعات 1423 1 Re                        9
10 موسوعه النباتات الطبیه جلد اول میسال حایک فارسی مکتبه لبنان 1 Re                        10
11 موسوعه النباتات الطبیه جلد دوم میسال حایک فارسی مکتبه لبنان 1 Re                        11
12 موسوعه النباتات الطبیه جلد سوم میسال حایک فارسی مکتبه لبنان 1 Re                   12
13 موسوعه النباتات الطبیه جلد چهارم میسال حایک فارسی مکتبه لبنان 1 Re                        13
14 موسوعه النباتات الطبیه جلد پنجم میسال حایک فارسی مکتبه لبنان 1 Re                   14
15 موسوعه النباتات الطبیه جلد ششم میسال حایک فارسی مکتبه لبنان 1 Re                   15
16 فرهنگ رستنی های ایران دکتر هادی کریمی فارسی انتشارات پرچم 1388 1 Re                        16
17 فهرست کتابهای رازی و نامهای کتابهای بیرونی دکتر مهدی محقق فارسی انتشارات دانشگاه تهران1377 1 Re                        17
18 فرهنگ و مصلحات طب سنتی ایران جلد اول دکتر محمد تقی میر فارسی انتشارات دانشگاه ایران 1376 3 Re                        18
19 فرهنگ و مصلحات طب سنتی ایران جلد دوم دکتر محمد تقی میر فارسی انتشارات دانشگاه ایران 1376 3 Re                        19
20 فرهنگ و مصلحات طب سنتی ایران جلد سوم دکتر محمد تقی میر فارسی انتشارات دانشگاه ایران 1376 3 Re                        20
21 فرهنگ و مصلحات طب سنتی ایران جلد چهارم دکتر محمد تقی میر فارسی انتشارات دانشگاه ایران 1376 3 Re                        21
22 فرهنگ و مصلحات طب سنتی ایران جلد پنجم دکتر محمد تقی میر فارسی انتشارات دانشگاه ایران 1376 3 Re                        22
23 کتابنامه طب سنتی ایران دکتر محمود نجم آبادی فارسی انتشارات دانشگاه ایران 1376 1 Re                        23
24 واژه نامه فرهنگ و مصطلحات طب سنتی ایران محمد مهدی اصفهانی فارسی انتشارات دانشگاه ایران 1376 5 Re                        24
25 دانشنامه ایران و اسلام  _ فارسی انتشارات علمی و فرهنگی 1 Re                  25
26 تذکره داوود انطاکی داوود انطاکی فارسی مؤسسه الاعلمی للمطبوعات  1 Re                        26
27 المنجد فی اللغه لویس معلوف فارسی نشر بلاغت قم 1 Re                        27
28 فرهنگ بزرگ جامع نوین جلد اول سیاح فارسی انتشارات اسلام تهران 1 Re                        28
29 فرهنگ بزرگ جامع نوین جلد دوم سیاح فارسی انتشارات اسلام تهران 1 Re                        29
30 فرهنگ نفیسی جلد اول علی اکبر نفیسی فارسی کتابفروشی خیام 1 Re                        30
31 فرهنگ نفیسی جلد دوم علی اکبر نفیسی فارسی کتابفروشی خیام 1 Re                        31
32 فرهنگ نفیسی جلد سوم علی اکبر نفیسی فارسی کتابفروشی خیام 1 Re                       32
33 فرهنگ نفیسی جلد چهارم علی اکبر نفیسی فارسی کتابفروشی خیام 1 Re                        33
34 فرهنگ نفیسی جلد پنجم علی اکبر نفیسی فارسی کتابفروشی خیام 1 Re                        34
35 فرهنگ پزشکی دارویی شلمیر یرهان شلمیر فارسی مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی 1 Re                        35
36 الماء (لغت نامه جامع پزشکی) ابومحمد عبدا... بن محمد الازدی عربی مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی1387 1 Re                        36
37 فرهنگ داروها و واژه های دشوار کتاب الانبیه عن حقائق الادویه دکتر منوچهر امیری فارسی مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی1386 1 Re                        37
38 قاموس القانون فی الطب  حکیم عبد الحمید - حکیم کبیر الدین - حکیم عبد الوهاب ظهوری عربی-انگلیسی موًسسه مطالعات تاریخ پزشکی  1 Re                        38
39 بحر الجواهر محمد بن یوسف الهروی عربی موًسسه مطالعات تاریخ پزشکی  2 Re                        39
40 دایرت المعارف طب سنتی گیاهان دارویی - جلد اول دکتر ابوالقاسم سلطانی  فارسی موًسسه مطالعات تاریخ پزشکی  1 Re                        40
41 دایرت المعارف طب سنتی گیاهان دارویی - جلد دوم دکتر ابوالقاسم سلطانی  فارسی مو ًسسه مطالعات تاریخ پزشکی 1 Re                        41
42 صیدلیه العطار  مجربات ابن البیطار عربی دار الحجه البیضاء 1 Re                        42

فایل های پیوست
نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است