دوره های آموزشی تفکیکی ماساژ : بهار 95

دوره های آموزشی تفکیکی ماساژ : بهار 95  شروع کلاس ها: اول خرداد 95

کد دوره

عنوان دوره

مدت  (ساعت، نظری+عملی)

مبلغ                                 (تومان)

1

ﻣﺎﺳﺎﮊ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ

16

500/000(پانصد هزار)

2

ﻣﺎﺳﺎﮊﺗﺎﻳﻠﻨﺪﻱﺳﻨﺘﻲﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

16

500/000(پانصد هزار)

3

ﻣﺎﺳﺎﮊآﺭﻭﻣﺎﺗﺮاﭘﻲ (رایحه درمانی، ﺭﻭﻏﻦ،ﺭﻳﻠﻜﺴﻲ)

16

500/000(پانصد هزار)

4

ﻣﺎﺳﺎﮊﺭﻓﻠﻜﺴﻮﻟﻮﮊﻱ(بازتابی)ﭘﺎ

16

500/000(پانصد هزار)

5

ﻣﺎﺳﺎﮊﻛﺎﻣﻞﺻﻮﺭﺕوﭘﺎﻛﺴﺎﺯﻱ

500/000(پانصد هزار)

6

ﻣﺎﺳﺎﮊﻫﺮﺑﺎﻝ(ﮔﻴﺎﻫﻲ) ﻛﻤﭙﺮﺱ

16

650/000(ششصد و پنجاه هزار)

7

ﻣﺎﺳﺎﮊﺳﻨﮓﺩاﻍ ﺷﺮﻗﻲ

16

650/000(ششصد و پنجاه هزار)

ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻼﺱ ﻧﻆﺮﻱ : ﻛﻼ 4 ﺳﺎﻋﺖﻳﺎﻳﻚﺟﻠﺴﻪﻛﺎﻣﻞ شامل:

1. اﺩاﺏ واﺻﻮﻝﻣﺎﺳﺎﮊﺗﺎﻳﻠﻨﺪﻱ.
2.ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱﻳﻚﻣﺤﻴﻄﺧﻮﺏﺑﺮاﻱﻣﺎﺳﺎﮊ.
3. ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱﻳﻚﻣﺎﺳﺎﮊﻭﺭﺧﻮﺏ.
4. ﺑﺎﻳﺪوﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎﻱﻣﺎﺳﺎﮊ.
5.
 ﻣﺎﺳﺎﮊﺑﺮاﻱﭼﻪﻛﺴﺎﻧﻲﺧﻮﺏوﺑﺮاﻱﭼﻪﻛﺴﺎﻧﻲﺗﻮﺻﻴﻪﻧﻤﻴﺸﻮﺩ.
6. ﺧﻂﻮﻁ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﺘﻬﺎﺏ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﺳﺎﮊ .
7. ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ.
 

8. ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﻣﺎﺳﺎﮊ ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ) اﻳﻦ ﻛﻼﺱ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ اﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﺷﻮﺩ.

9. ﻛﻼﺱ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاﻱ ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩ  12 ﺳﺎﻋﺖ. ( ﺩﻭﺭﻩﻣﺎﺳﺎﮊﺻﻮﺭﺕ 8 ﺳﺎﻋﺖ)

ساعات برگزاری کلاس: شنبه تا پنجشنبه، 15-10 ، جمعه 17-12 (هر روز 5 ساعت)

روزهای برگزاری هر دوره با هماهنگی بین مدرس و ثبت نام کنندگان خواهد بود.

در پایان هر دوره، گواهی نامه رسمی دو زبانه با امضای استاد (استاد قنادیان) و پزشک ناظر (دکتر میرغضنفری) به کسانی که با موفقیت دوره را گذرانیده اند اعطا می شود.

شرکت کنندگانی که هر دوره را می گذرانند، برای تمرین عملی و کسب تجربه بیشتر به عنوان دوره کارورزی، به مراکز دارای واحد ماساژ در سطح استان تهران معرفی می شوند.


ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮاﺳﺖ شرکت کنندگان ﺑﺮاﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻣﺒﻠﻎ 100 ﺩﻻﺭ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ می شود.

بسته های آموزشی قابل انتخاب:

نام بسته

دوره های موجود در بسته

مدت بسته (ساعت، نظری+عملی)

مبلغ پایه بسته (تومان)

تخفیف

مبلغ نهایی قابل پرداخت    (تومان)

الف

2 + 1

32

1/000/000(یک میلیون)

% 15

850/000(هشتصد و پنجاه)

ب

4 + 3

32

1/000/000 (یک میلیون)

% 15

850/000 (هشتصد و پنجاه)

ج

5 + 4

24

1/000/000(یک میلیون)

% 15

850/000(هشتصد و پنجاه)

د

7 + 6

32

1/300/000 (یک میلیون و سیصد)

% 15

1/105/000(یک میلیون و صد و پنج)

ه

7 + 6 + 3

48

1/800/000(یک میلیون و هشتصد)

% 20

1/440/000 (یک میلیون و چهارصد و چهل)

و

5 + 4 + 3 + 1

56

2/000/000 (دو میلیون)

% 25

1/500/000 (یک میلیون و پانصد)

ز

6 + 5 + 2 + 1

56

2/150/000 (دو میلیون و صد و پنجاه)

% 25

1/612/500(یک میلیون و ششصد و دوازده هزار و پانصد)

ح

7 + 5 + 4 + 3

56

2/150/000  (دو میلیون و صد و پنجاه)

% 25

1/612/500 (یک میلیون و ششصد و دوازده هزار و پانصد)

ط

مجموع 7 دوره

104

3/800/000(سه میلیون و هشتصد)

% 30

2/660/000 (دو میلیون و ششصد و شصت)

 

شماره تماس های ثبت نام: 02166562469 ، 02166906397 ، 02166908258 ،  09196242325

محل برگزاری کلاس ها: تهران 

فایل های پیوست
نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است