نفیسه ظفرقندی1*، فرهاد جعفری2، فاطمه مرادی 3، فاطمه علیزاده3، مهرداد کریمی4، مهدی علیزاده4

1) متخصص زنان و زایمان، استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2) متخصص پزشکی اجتماعی، استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3) پزشک عمومی، عضو انجمن تحقیقات طب سنتی ایران، وابسته به مرکز پژوهشهای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4) دستیار ارشد دکترای تخصصی طب سنتی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

 

نشانی نویسندگان:

1و2) تهران، بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد؛ تلفن 88963849؛ nafiseh_zafar@yahoo.com و jafarifarhaddr@yahoo.com

3و4) تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال، نرسیده به خیابان ایتالیا، پلاک56، مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن تحقیقات طب سنتی ایران؛ تلفن و دورنگار 88986387؛ dfmoradi@gmail.com وresadayamfaraj@yahoo.com و mehrdadakarimi@yahoo.com و mhdalizadeh@gmail.com

 

محل انجام پژوهش: مراجعین به درمانگاه­های ژینکولوژی و کلینیک­های طب سنتی بیمارستان­های شهید مصطفی خمینی، حضرت زینب (س)، امام خمینی(ره) و خوابگاه­های دخترانه دانشگاه شاهد.

زمان انجام پژوهش: مهر 87 الی بهمن 89

زمان نمونه گیری: مهر 88 الی شهریور 89

 

چکیده

مقدمه: خونریزی غیر طبیعی یا افزایش خونریزی رحمی، شایع ترین علت مراجعه زنان در سنین باروری به پزشکان است. یکی از دلایل مهم ایجاد بیماری در مکتب طب سنتی ایران، سوء مزاج است. افزایش خونریزی رحمی در این طب با اصطلاحات کثرت یا افراط طمث شناخته می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی علائم مثبت سوء مزاج ها از دیدگاه طب ایرانی، در مبتلایان به افزایش خونریزی رحمی انجام شد.

روش­ کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع مطالعه موارد می باشد. جامعه آماری آن شامل زنان بیمار در سنین باروری 15 تا 45 سال و مبتلا به افزایش خونریزی رحمی بود که با انجام آزمایشات و معاینه، در دسته خونریزی عملکردی رحم قرار می گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، یک فرم محقق ساخته به صورت پرسشنامه- فرم اطلاعاتی بود. بخش پرسشنامه را بیمار تکمیل کرد و بخش فرم اطلاعاتی را محقق با مشاهده و معاینه تکمیل نمود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه برای توصیف داده‌های گردآوری شده از شاخص‌های مرکزی و پراکندگی از جمله میزان‌ها، درصدها، جداول فراوانی و نمودارها استفاده شد.

یافته ­ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه، 6/31 سال با انحراف معیار 5/9 بود. در این مطالعه، علائم هر یک از سوء مزاج های بدن (بنابر طبقه بندی موجود در کتاب اکسیراعظم)، به تفکیک به دست آمدند. علائمی که بیشترین فراوانی پاسخ را در هر یک از سوء مزاج ها داشتند، شامل: نبض سریع در سوء مزاج گرم، ادرار کمرنگ در سرد، احساس خستگی زیاد با شروع فعالیت در مرطوب، کم خوابی در یابس، نبض ممتلی در دموی، رنگ زرد چشم ها در صفراوی، نبض لین در بلغمی و تغییر رنگ ادرار در سوء مزاج سوداوی بود. همچنین سوء مزاج گرم (در بین سوء مزاج های ساده) و سوء مزاج بلغمی (در بین سوء مزاج های مادی) رتبه بالاتری را به دست آوردند.

نتیجه ­گیری: نبض، رنگ چهره و رنگ ادرار بیمار سه جزء اصلی معاینه تعیین سوء مزاج های ساده است. در ضمن پرسش از غذاها، داروها و مکان هایی که بیمار با آنها راحت است یا احساس ناراحتی می کند (با اصطلاح انتفاع و تضرر در متون طب ایرانی) نیز اهمیت دارد.

کلمات کلیدی: افراط طمث، افزایش خونریزی رحمی، خونریزی غیرطبیعی رحمی، سوء مزاج، طب ایرانی، طب سنتی ایران، کثرت طمث

 

 

Positive Symptoms of Dystemperament in Case Series of Excess Uterine Hemorrhage from view point of Persian Medicine

 

Nafiseh Zafarghandi1*, Farhad Jaafari2, Fatemeh Moradi3, Fatemeh Alizadeh3, Mehrdad Karimi4, Mahdi Alizadeh4

  1. Dept. Gynecologic, Faculty of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran
  2. Dept. Epidemiology, Faculty of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran
  3. MD, Traditional Iranian Medicine Research Association, Student's Scientific Research Center , Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  4. Faculty of Traditional  Iranian Medicine,Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 

**Traditional Iranian Medicine Research Association, Exceptional Talent Developmental Center of Tehran University of Medical Sciences, No.23, 16th Azar Street, Keshavarz Boulivard, Tehran, Iran.

Tel:009821- 88986387

 

 

Background: Abnormal Uterine Bleeding (AUB) or Excess Uterine Hemorrhage is the most common reason in women at reproductive age for referring to physicians. One of the major causes of the disorders is known in Traditional Iranian Medicine (TIM)/ Persian Medicine is Dystemperament (Sou-e-Mezaj) and Excess Uterine Hemorrhage is known as “Kesrat Tams” in it. We want to study the frequency of positive symptoms of Dystemperaments, in patients with Excess Uterine Hemorrhage.

 

Methods: A questionnaire was prepared based on TIM textbooks. The samples were 70 patients with Excess Uterine Hemorrhage, at reproductive age (15 to 45 y/o).

 

Results: In this study the frequency of each symptom is separately mentioned. Also we found that warm dystemperament (among simple dystemperaments) and Phlegmatic dystemperament (among humoral dystemperaments) were more.

 

Conclusion: We discovered that pulses and the color of urine and faces are the three main components of dystemperaments diagnosis. Meanwhile, the question of food, drugs and places where the patient is comfortable with them or feels uncomfortable is also important. We can also say that warm and Phlegmatic dystemperaments may be more responsible in Excess Uterine Hemorrhage.

 

Keywords: Abnormal Uterine Bleeding (AUB), Excess Uterine Hemorrhage, Traditional Iranian Medicine (TIM), Persian Medicine, Dystemperament, Humoral.

 

فایل های پیوست

2 Dr zafarghandi.pdf

نظرات

ثبت نظرات کاربران

نظر خود را وارد نمایید
* موارد ستاره دار الزامی است